Vitajte na stránkach
Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka!Klub vojenskej histórie Trnavská posádka (ďalej KVH Trnavská posádka) je nepolitické občianske združenie združujúce priaznivcov vojenských dejín. Klub riadne vznikol zápisom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 29.9.2016.

KVH Trnavská posádka sa zaoberá udalosťami v čase druhej svetovej vojny a pred ňou, nie len na území súčasnej Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Touto oblasťou sa zaoberá klub prostredníctvom živého zobrazovania bitiek a vojenských operácií, situácií ako živá história na kultúrno-historicko-spoločenských výchovno-vzdelávacích podujatiach. Zúčastňuje sa prednášok, diskusií zaoberajúcich sa touto problematikou a rôznych zábavno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež. Ďalej do činnosti spadá aj publikačná, výskumná a odborná práca, záchrana a dokumentácia spomienok a pamätí po pamätníkoch i účastníkoch daných udalostí. Zložením rovnošiat sa zameriavame hlavne na vojsko Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 a 1. česko-slovenskej armády na Slovensku (povstalecká amráda v SNP), ďalej medzivojnovou československou armádou, Červenou armádou, nemeckou brannou mocou, partizánmi i civilmi.

Združenie ani jej samotní členovia nepodporujú, nepropagujú akúkoľvek formu rasovej, náboženskej, politickej diskriminácie/ neznášanlivosti či násilie. Neprejavujú náklonnosť či sympatie so spolkami, organizáciami, skupinami, jednotlivými osobami, ktoré podporujú, sympatizujú, šíria rasovú, politickú, náboženskú diskrimináciu/neznášanlivosť či násilie.

V súvislosti s prijatím zákona č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. Septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenie §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.
Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly ) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť násilie alebo neodôvodené odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológii skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.

Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.


Kontakt:

Klub vojenskej histórie Trnavská posádka
294, 90634 Prievaly
Slovenská republika

IČO: 50529048

kvhtrnavskaposadka@gmail.com
 www.facebook.com/KvhTrnavskaposadka

Fotogaléria našej činnosti